Shareholder Information

Major Shareholders

Free Float As of 21/03/2018
Minor Shareholders (Free float) 10,505
  % Shares in Minor Shareholders (% Free float) 89.15
Overview As of 21/03/2018 Rights Type : XM
Total Shareholders 12,134
  % Shares in Scripless Holding 95.02

Remark: Updated as of the latest book closing date.

Rank Major Shareholders # Shares % Shares
1.  น.ส. พรนที สมพงษ์ชัยกุล 273,797,100 5.07
2.  นาย ทวีศักดิ์ ศรีประจิตติชัย 269,000,000 4.98
3.  นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล 249,722,100 4.63
4.  นาย ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ 212,700,000 3.94
5.  นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์ 130,423,800 2.42
6.  นาย สมชาย ปัดภัย 112,427,000 2.08
7.  นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา 111,151,000 2.06
8.  น.ส. อำไพ รัตนนาวิน 101,818,100 1.89
9.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 100,246,325 1.86
10.  น.ส. ธนิกา ตั้งพูนผลวิวัฒน์ 99,300,493 1.84